CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 • 1ºESO
  • Caderno: 1 pto (min 5) 
  • Deberes: 1 pto (min 5) 
  • Exames: 6 ptos (min 4) 
  • Traballo na aula: 2 ptos (min 5) (problema da semana 25 %, traballo individual e en equipo nas aulas, participación en proxectos, actividades, concursos e realización das actividades na plataforma Conectados 2.0).
 • 2º ESO
  • Caderno: 1 pto (min 5) 
  • Deberes: 1 pto (min 5) 
  • Exames: 6.5 ptos (min 4) 
  • Traballo na aula: 1.5 ptos (min 5) (problema da semana 25 %, traballo individual e en equipo nas aulas, participación en proxectos, actividades, concursos e realización das actividades na plataforma Conectados 2.0).
 • 3º ESO:
  • Caderno: 1 pto (min 5) 
  • Deberes: 1 pto (min 5) 
  • Exames: 7 ptos (min 4) 
  • Traballo na aula: 1 ptos (min 5) (problema da semana 25 %, traballo individual e en equipo nas aulas, participación en proxectos, actividades, concursos e realización das actividades na plataforma Conectados 2.0).
 • 4º ESO (opción A)
  • Caderno: 1 pto (min 5) 
  • Deberes: 1 pto (min 5) 
  • Exames: 7 ptos (min 4) 
  • Traballo na aula: 1 ptos (min 5) (problema da semana 25 %, traballo individual e en equipo nas aulas, participación en proxectos, actividades, concursos e realización das actividades na plataforma Conectados 2.0).
 • 4º ESO (opción B)
  • Caderno: 0.75 pto (min 5) 
  • Deberes: 0.75 pto (min 5) 
  • Exames: 7,5 ptos (min 4) 
  • Traballo na aula: 1 pto (min 5) (problema da semana 25 %, traballo individual e en equipo nas aulas, participación en proxectos, actividades, concursos e realización das actividades na plataforma Conectados 2.0).
Cada un destes conceptos se valorara de 0 a 10.

A cualificación obtida no apartado de exame obterase facendo unha media ponderada cos resultados das probas escritas. Os pesos de cada una das probas se lles facilitarán aos alumnos en cada trimestre. No trimestre/es no que se faga proxecto, a nota deste contará como un exame máis con seu peso correspondente.

Cara a obter unha avaliación positiva será imprescindible obter a lo menos os valores mínimos que figuran entre paréntese en cada un dos catro puntos anteriores. 
A nota da avaliación do alumno obterase calculando a media aritmética ponderada empregando os pesos descritos. Para poder ter unha avaliación positiva, tras calcular a media final esta terá que ser igual ou superior a 5.

Terase en conta, ademáis que:
 1. Se non obtén os mínimos en algún dos conceptos non poderá aprobar.
 2. Se non supérase ou mínimo nun dos apartados a nota máxima será de 4.
 3. Se non supérase ou mínimo en dous dos catro apartados a nota máxima será de 3.
 4. Se non supérase ou mínimo en tres dos catro apartados a nota máxima será de 2.
 5. Se non supérase ou mínimo en ningún dos catro apartados a nota máxima será de 1.
 6. Tras calculala media final esta terá que ser igual ou superior a 5 para poder aprobar.

A nota final do curso calcularase mediante a media ponderada das tres avaliación empregando os pesos de 1, 3 e 5 para a primeira, segunda e terceira avaliación, respectivamente. Cara obter unha avaliación positiva, a devandita media deberá ser igual ou superior a 5 (noutro caso a asignatura quedará pendente na sua totalidade).